Universitatea Europei de Sud-Est Lumina din Bucureşti îşi asumă cultura instituţională a calităţii, ca mijloc de atingere a excelenţei academice în educaţie şi cercetare ştiinţifică.

Pornind de la reglementările naţionale în domeniul asigurării calităţii educaţiei în învăţământul superior (Legea nr. 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, Legea nr. 87/10.04.2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, Metodologia, standardele şi indicatorii de referinţă privind evaluarea calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1418/2006) cât şi de la orientările politicii Uniunii Europene în domeniul asigurării calităţii în educaţie ("Standards and Guidelines for Quality Assurance în the European Higher Education" elaborat de ENQA - European Network for Quality Assurance în Higher Education, Universitatea Europei de Sud-Est LUMINA a iniţiat procedurile specifice privind proiectarea şi implementarea Sistemului de Management al Calităţii (SMC).

Ca primă etapă a acestui obiectiv au fost înfiinţate organismele şi funcţiile care vizează evaluarea şi asigurarea calităţii şi au fost elaborate şi aprobate de către Organismul Interimar principalele regulamente şi metodologii, care ţin de SMC în universitate. Etapa a II-a vizează elaborarea tuturor procedurilor (de sistem, operaţionale şi de lucru) pe baza cărora se va opera în procesul de învăţământ şi cercetare ştiinţifică din universitate, urmând ca în final sistemul să fie supus evaluării externe de către un organism recunoscut, în vederea certificării.

Structura SMC este prezentată în "Organigrama Sistemului de Management al Calităţii din Universitatea Europei de Sud-Est LUMINA". Pentru stabilirea cadrului organizatoric, a responsabilităţilor şi activităţilor specifice privind asigurarea calităţii în UESEL, a fost elaborat "Regulamentul privind evaluarea şi asigurarea calităţii în Universitatea Europei de Sud-Est LUMINA".

În conformitate cu prevederile Legii nr. 87/10.04.2006, privind aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţie, la nivelul universităţii a fost creată Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC). Componenţa şi atribuţiile acestei comisii sunt reglementate prin "Regulamentul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din Universitatea Europei de Sud-Est LUMINA".

La nivelul universităţii, SMC este condus de către Coordonatorul cu Asigurarea Calităţii care stabileşte, împreună cu membrii CEAC, obiectivele şi priorităţile în domeniul calităţii, urmăreşte cunoaşterea şi aplicarea lor în întreaga instituţie, alocă şi verifică utilizarea corespunzătoare a resurselor aferente SMC.

Activitatea CEAC este asistată de un serviciu tehnic de specialitate - Departamentul pentru Asigurarea Calităţii (DAC), cu rol execuţie, care pune în aplicare deciziile CEAC în realizarea managementului calităţii, prin planificarea acţiunilor, organizarea echipelor de lucru pentru elaborarea documentelor şi instruirea personalului privind asigurarea calităţii. Structura şi atribuţiile acestui departament sunt stabilite prin "Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru Asigurarea Calităţii din Universitatea Europei de Sud-Est LUMINA".

SMC la nivelul facultăţii este condus de către Decan, care desfăşoară la nivelul său strategia, politica, obiectivele, şi priorităţile universităţii în domeniul calităţii urmărind cunoaşterea şi aplicarea în facultate atât a aspectelor generale cat şi a celor specifice facultăţii. Reprezentantul Decanului pentru SMC, investit cu responsabilitate şi autoritate privind implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea SMC la nivel de facultate este Responsabilul cu Asigurarea Calităţii în Facultate (RACF). Comisia Calităţii (CC) este un organism de lucru având la nivelul facultăţii un rol similar cu cel jucat de CEAC la nivelul universităţii.

Responsabilitatea şi autoritatea aferentă privind calitatea tuturor proceselor SMC la nivelul departamentului aparţine Directorului departamentului. Acesta urmăreşte atingerea obiectivelor generale şi specifice privind calitatea la nivelul departamentului, instruirea personalului, planificarea şi desfăşurarea evaluărilor /auditurilor interne şi a evaluărilor individuale. Directorul departamentului numeşte un Responsabil cu Asigurarea Calităţii pe Departament (RACD). Atribuţiile acestuia sunt similare RACF, dar la nivelul departamentului. Directorul departamentului este sprijinit în luarea deciziilor şi planificarea activităţilor specifice evaluării şi asigurării calităţii de către Colectivul Calităţii.

 

antalya escort antalya escort mersin escort samsun escort kusadasi escort mersin escort adana escort eskişehir escort istanbul escort gaziantep escort bodrum escort izmir escort bursa escort kayseri escort ankara escort netspor canlı mac izle