Art. 190. Examenele (scrise și orale), colocviile sau verificarea pe parcurs reprezintă forme obligatorii de evaluare a pregătirii studenților. Organizarea examenelor sau a altor probe de evaluare, precum și compatibilizarea sistemului de examinare din facultăți cu sistemul de credite transferabile reprezintă responsabilitatea Consiliilor facultăților și a catedrelor.

Art. 191. Examenele se stabilesc și se susțin în sesiuni propuse de conducerile facultăților. Datele de susținere a examenelor în sesiuni se stabilesc de către studenți, cu acordul cadrului didactic titular. Pentru motive temeinice, la cerere, examenele se pot susține și în afara sesiunilor prevăzute, cu aprobarea decanului, pe baza acordului cadrului didactic titular.

Art. 192. Promovarea examenelor se face în concordanță cu sistemul de credite transferabile specifice facultății. Nota minimă pentru obținerea creditelor alocate fiecărei discipline din planul de învățământ este 5 (cinci). Studenții au dreptul să susțină cel mult două examene la fiecare disciplină, în sesiunile curente ale anului universitar. Neprezentarea studentului la data și ora anunțată pentru un examen implică renunțarea la una din cele două posibilități de promovare a examenului. În cazul nepromovării examenului la una (sau mai multe) din discipline, studentul poate solicita reînscrierea sa la cursul (cursurile) respectiv(e) și susținerea unui nou examen în regim cu taxă. Într-un astfel de caz, titularul unei discipline poate solicita studentului să participe la toate activitățile și să răspundă tuturor exigențelor impuse de planul de învățământ pentru disciplina respectivă.

Art. 193. Studenții pot beneficia, la cerere, de examene suplimentare în vederea măririi de note, prevăzute cu taxe. Studentul poate beneficia de mărire de note la cel mult trei discipline. Examenele pentru măriri de note se vor programa în cadrul sesiunii de restanțe (sesiunea de toamnă).

Art. 194. Modul de evaluare a pregătirii studenților va fi adus la cunoștința acestora la începutul semestrului, odată cu prezentarea programei analitice a disciplinei de studiu. Fiecare titular de curs va face publice cerințele sale cu privire la: frecvența participării la cursuri/seminarii; implicarea studenților în discuții/dezbateri; gradul de importanță al elaborării de referate, eseuri etc. Se va specifica totodată ce pondere dețin diferitele forme de evaluare pe parcurs în nota finală. Se va indica și tipul de examinare finală (examen scris, oral, colocviu etc.). Examenul se desfășoară în prezența titularului de curs și a conducătorului de seminar.

Art. 195. Frauda la examen se sancționează cu suspendarea pe un an a studiilor. Recidivarea în fraudă se pedepsește cu exmatricularea. Comisia de examinare întocmește, pe loc, un proces verbal de constatare a fraudei, pe care îl înaintează conducerii facultății. În borderoul de examen se specifică, în dreptul numelui studentului, cuvântul “fraudă”.


Art. 196. În perioada studiilor, studenții au următoarele drepturi:

să folosească amfiteatrele, sălile de cursuri și seminarii, laboratoarele, sălile de lectură, bibliotecile și toate celelalte mijloace puse la dispoziție de Universitatea “LUMINA” din București, pentru a le sprijini pregătirea profesională și științifică;

să beneficieze de burse de performanță, burse de merit, burse de studiu, burse de ajutor social și alte forme de sprijin material, în condițiile legii;

să beneficieze de tratament pentru refacerea sănătății în stațiuni balneo-climaterice sau pentru odihnă, în tabere studențești;

să facă parte din organizații studențești, să aleagă și să fie ales ca reprezentant al studenților în Consiliul facultății și în Senatul universitar;

să solicite contra cost, în funcție de specificul disciplinei de învățământ și al facultății, prestarea unor activități didactice (examene parțiale, lucrări practice etc.) din afara planurilor de învățământ, cu acordul cadrului didactic și aprobarea șefului de catedră;

să beneficieze de mobilități interne și internaționale;

să petiționeze în problemele vieții universitare.

Art. 197. Studenții au următoarele îndatoriri:

să respecte actele normative care reglementează activitatea studenților;

să se conformeze exigențelor planurilor de învățământ și cerințelor specificate de programele analitice ale disciplinelor din planurile de învățământ;

să respecte disciplina universitară, să aibă un comportament civilizat, o ținută corectă și decentă, să manifeste politețe și respect în relațiile cu personalul academic, administrativ și tehnic, cu colegii, precum și cu celelalte persoane;

să folosească cu grijă bunurile materiale puse la dispoziția lui în spațiile universitare biblioteci, cămine etc. și să le păstreze în bună stare

să plătească sumele corespunzătoare prejudiciilor cauzate Universității prin degradarea sau distrugerea bunurilor materiale utilizate.

Art. 198. încălcarea obligațiilor regulamentare și a prevederilor prezentei Carte atrage după sine sancționarea celor vinovați, în funcție de gravitatea faptelor, după cum urmează:

1) mustrare scrisă;

2) mustrare scrisă cu avertisment;

3) ridicarea bursei pe o perioadă de o lună;

4) ridicarea bursei pentru un semestru universitar;

5) exmatricularea.

Sancțiunile se aplică de către decanat.
antalya escort antalya escort mersin escort samsun escort kusadasi escort mersin escort adana escort eskişehir escort istanbul escort gaziantep escort bodrum escort izmir escort bursa escort kayseri escort ankara escort netspor canlı mac izle