Universitatea Europei de Sud-Est Lumina respectă demnitatea fiecăruia dintre membrii săi şi promovează integritatea academică, egalitatea în drepturi, parteneriatul intelectual şi cooperarea, indiferent de opiniile politice sau de credinţele religioase. Membrii săi se angajează să participe nemijlocit la dezvoltarea pe baze juste a Universităţii şi a societăţii în ansamblul său.

Universitatea, în calitatea sa de persoană juridică de drept privat, promovează în mediul universitar valorile concurenţei loiale, respectând drepturile tuturor instituţiilor de învăţământ şi de cercetare, componente ale sistemului naţional şi internaţional de învăţământ.

Membrii comunităţii universitare îşi asumă răspunderea pentru neîndeplinirea îndatoririlor ce le revin potrivit legii şi Cartei Universitare, precum şi pentru nerespectarea normelor care aduc prejudicii imaginii şi prestigiului învăţământului superior.

Libertatea academică

Libertatea academică înseamnă:

  • dreptul de selectare a membrilor comunităţii universitare conform criteriilor stabilite de prezenta Cartă;
  • dreptul membrilor comunităţii universitare de a dobândi, dezvolta şi transmite în mod liber cunoştinţe în domeniul de pregătire profesională;
  • dreptul membrilor comunităţii universitare de a realiza cercetări ştiinţifice în orice domeniu de activitate, cu respectarea normelor deontologice;
  • dreptul membrilor comunităţii universitare de a participa la organizarea, conducerea şi desfăşurarea activităţilor de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică.

Autonomia personală

Exercitarea autonomiei personale în spaţiul universitar înseamnă posibilitatea de a alege individual, în cunoştinţă de cauză, programele de studii şi de cercetare, traseele de carieră academică, oportunităţile, nivelul de excelenţă la care doreşte să acceadă cineva, în contextul legilor şi regulamentelor în vigoare.

Toate informaţiile de importanţă majoră pentru membrii comunităţii academice şi pentru publicul larg, ce nu au un caracter confidenţial sau secret, în special în ceea ce priveşte îndeplinirea standardelor academice, programele de studiu şi cercetare, evaluarea, accesul şi promovarea (prin admitere, angajare, contractare), membrii corpului profesoral şi elementele relevante din CV-ul profesional al acestora, membrii conducerii universitare şi CV-urile acestora, structura universităţii, cercetarea universitară, baza materială, serviciile sociale etc. vor fi puse în mod egal şi în timp util la dispoziţia tuturor celor interesaţi, pentru ca aceştia să poată alege în cunoştinţă de cauză în privinţa studiilor şi profesiei.

Principiul nediscriminării şi egalităţii de şanse

Discriminarea în mediul academic reprezintă tratamentul inegal al unei persoane, tratament care urmăreşte sau conduce la încălcarea ori limitarea drepturilor persoanei respective în funcţie de sex, rasă, vârstă, disabilităţi, orientare sexuală, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială, stare materială sau mediul de provenienţă.

Discriminarea poate avea forme indirecte atunci când reguli şi practici neutre în raport cu criteriile menţionate mai sus (de exemplu, sex, rasă, vârstă, disabilităţi, orientare sexuală, naţionalitate, etnie, religie ş.a.m.d.) defavorizează anumite persoane.

Eliminarea conflictelor de interese

Personalul didactic (inclusiv membrii conducerii universităţii şi ai tuturor structurilor sale) şi nedidactic trebuie să ia măsurile necesare în scopul de a evita sau soluţiona adecvat situaţiile în care pot apărea conflicte de interese, care ar putea prejudicia, direct sau indirect, îndeplinirea misiunii instituţiei universitare.

Conflictele de interese decurg din intersectarea mai multor tipuri de relaţii sau poziţii, de natură să afecteze judecăţile şi evaluările corecte şi/sau acţiunile structurilor de conducere.

Prevenirea şi combaterea corupţiei

Vicierea climatului universitar poate avea drept sursă principală corupţia. Aceasta generează tratament inechitabil, nedreptăţi şi favoritisme, subminează aplicarea principiului meritului şi creează suspiciune şi neîncredere în adevăratele valori.

Promovarea cadrelor didactice se face pe bază de concurs organizat în condiţii de transparenţă, obiectivitate şi moralitate, urmărindu-se competenţa profesională, activitatea de cercetare ştiinţifică şi performanţele didactice.

Universitatea adoptă măsuri pentru a permite accesul cu şanse egale a studenţilor şi cadrelor didactice la studii, angajare şi programe de cercetare ştiinţifică naţionale şi internaţionale.

Evaluarea studenţilor la formele de verificare finală este transparentă şi se realizează pe criterii obiective şi de competitivitate.

Meritul individual

Universitatea asigură recunoaşterea, cultivarea şi recompensarea meritelor personale şi colective care conduc la împlinirea menirii sale instituţionale. Membrii universităţii trebuie să dea dovadă de profesionalism, de loialitate faţă de instituţie şi faţă de membrii comunităţii academice, creativitate, eficienţă şi performanţă. Responsabilitatea în raport cu standardele de evaluare a meritului şi de aplicare a acestora revine Comisiei de Asigurare a Calităţii Educaţiei, conducerilor catedrelor, Consiliilor facultăţilor sau Consiliilor ştiinţifice ale departamentelor, Rectoratului şi Preşedintelui Universităţii.

Profesionalismul

În Universitatea Europei de Sud-Est Lumina se urmăreşte cultivarea unui mediu propice pentru învăţământ de calitate şi educaţie. În acest scop, sunt promovate programe academice la standarde înalte, capabile să conducă la evoluţia cunoaşterii, la formarea specialiştilor competitivi şi la creşterea prestigiului în cercetare. Astfel, este încurajată şi recompensată orientarea spre calitate ştiinţifică, pedagogică, în mod deosebit spre excelenţă, a profesorilor, cercetătorilor, studenţilor.

Profesionalismul universitar se caracterizează prin:

  • Competenţă în exercitarea profesiei;
  • Dedicarea faţă de cariera didactică, de cercetare şi managerială, după caz;
  • Obligaţia morală de a desfăşura activitatea didactică în serviciul studenţilor, evitând implicarea emoţională excesivă, arbitrariul şi tratamentul nejustificat;
  • Capacitatea de autoreglare şi menţinerea standardelor profesionale;
  • Solidaritatea colegială şi competiţia loială cu cadrele didactice şi cercetătorii ştiintifici din universitate şi/sau domeniu.

Onestitatea şi corectitudinea intelectuală

Membrii comunităţii academice trebuie să aibă un comportament instituţional. Frauda, înşelăciunea, falsul, ameninţarea, intimidarea, violenţa fizică sau verbală în mediul universitar, dar şi în afara acestuia, sunt interzise şi se sancţionează, în conformitate cu gravitatea pe care o reprezintă.

Universitatea este preocupată de asigurarea unui tratament drept şi echitabil, permiţând repartizarea şi evaluarea corectă şi echitabilă a atribuţiilor didactice şi administrative, înlăturând orice încercare de abuz de putere, corupţie, favoritism sau inegalitate de şanse. Este interzisă orice formă de fraudă intelectuală.

Transparenţa informaţiilor, procedurilor şi a procesului de luare deciziilor

Transparenţa, ca principiu etic succeptibil să contribuie la asigurarea egalităţii de şanse în competiţie şi accesului echitabil la resurse, este practicată şi cultivată în Universitatea Europei de Sud-Est Lumina prin punerea la dispoziţia celor interesaţi – membri ai comunităţii academice, candidaţi, absolvenţi, public – a tuturor informaţiilor pe care aceştia sunt îndreptăţiţi să le primească, în cantităţi suficiente şi de o calitate ireproşabilă.

Universitatea susține transparenţa cu privire la condiţiile şi regulile de desfăşurare a concursurilor de admitere, de licenţă, concursurilor de ocupare a posturilor didactice, a evaluărilor periodice ale angajaţilor, a interviurilor şi examenelor de promovare, precum şi cu privire la orice alte informaţii legate de criteriile de evaluare, aplicarea acestora, desfăşurarea concursurilor, obligaţiile posturilor pe care candidaţii şi le adjudecă în urma concursurilor, în conformitate cu Legea transparenţei informaţiilor de interes public.

Astfel, se asigură egalitatea de şanse în competiţie şi accesul echitabil la resursele universitare. Universitatea interzice ascunderea, falsificarea sau denaturarea informaţiilor la care au dreptul membrii săi şi publicul larg.

Respectul şi toleranţa între membrii comunităţii academice

Universitatea reprezintă un mediu academic propice studiului şi cercetării ştiinţifice, deschis tuturor membrilor comunităţii universitare, cultivând valorile raţionalităţii şi schimbului de idei, autonomiei şi responsabilităţii individuale.

Păstrarea acestui mediu academic implică respect reciproc, toleranţă activă şi cooperare între membrii comunităţii academice şi în raporturile cu colaboratorii externi.

Universitatea nu îngăduie nici o formă de hărţuire în mediul academic, indiferent de forma de manifestare (misoginism, sexism, rasism, şovinism, xenofobie, hărţuire cu privire la convingerile religioase sau politice), aceasta fiind incompatibilă cu politica privind egalitatea de şanse şi anulând respectul pentru dreptul personalului şi al studenţilor la un tratament corect şi respectuos.

Prin intimidare şi hărţuire se crează un mediu ostil, acesta reprezentând comportamentul degradant, umilitor sau intimidant care afectează grav posibilitatea unei persoane de a-şi desfăşura în mod normal activităţile profesionale şi de studiu şi de a-şi exercita drepturile şi de a-şi afirma personalitatea.

Comportamentul insultător îndreptat împotriva inferiorilor ierarhici reprezintă o formă a abuzului de putere, iar dacă se repetă îmbracă forma unei hărţuiri. Fermitatea şi severitatea nu constituie comportamente insultătoare, decât când sunt excesive, cu caracter sistematic şi nedrept, îndreptându-se împotriva aceloraşi persoane sub forma unor acte de persecuţie.

Responsabilitatea individuală

Universitatea încurajează implicarea în problemele profesionale şi publice, colegialitatea şi spiritul civic, responsabilitatea. Programele şi activităţile universitare vor fi orientate către nevoile societăţii.

Responsabilitatea individuală reprezintă asumarea opiniilor profesionale /ştiinţifice; responsabilitatea presupune abţinerea membrilor comunităţii academice de a formula public opinii care ar putea fi interpretate drept încercări de dezinformare sau denigrare ale unor programe şi/sau persoane din propria instituţie.

Integritatea morală

Comunitatea universitară şi personalul tehnic-economic-administrativ trebuie să reprezinte un exemplu de integritate morală, atât în raporturile cu studenţii, cât şi în relaţiile sociale şi profesionale.

Loialitatea şi confidenţialitatea

Personalul din comunitatea academică are obligaţia să respecte confidenţialitatea în problemele care ţin de viaţa membrilor comunităţii academice, să nu furnizeze informaţii privind astfel de aspecte decât cu autorizaţia decanatului sau rectoratului şi numai când există motive îndreptăţite. Această regulă este valabilă, de asemenea, în privinţa cererilor personale referitoare la păstrarea confidenţialităţii în privinţa statusului marital, orientării sexuale sau disabilităţilor ascunse, domiciliului, apartenenţei politice, religioase, etc.

Membrii personalului care au acces la documente şi informaţii trebuie să aibă grijă să menţină caracterul strict confidenţial şi privat al unor astfel de informaţii şi să protejeze persoanele care nu doresc ca aceste informaţii să devină publice. Dosarele personale sunt confidenţiale.

 

antalya escort antalya escort mersin escort samsun escort kusadasi escort mersin escort adana escort eskişehir escort istanbul escort gaziantep escort bodrum escort izmir escort bursa escort kayseri escort ankara escort netspor canlı mac izle