Consiliul unei facultăţii organizează şi conduce întreaga activitate a acesteia. Conducerea operativă a facultăţii este asigurată de către Biroul Consiliului, prezidat de decan.

Consiliul facultăţii este alcătuit din cadre didactice, cercetători şi studenţi şi este condus de decan. În Consiliu sunt reprezentate toate secţiile, catedrele şi unităţile de cercetare arondate facultăţii respective.

Consiliul facultăţii se poate organiza pe comisii de specialitate, prezidate de un membru al Consiliului. Consiliul are latitudinea să-şi stabilească, în funcţie de cerinţe, alte comisii. Astfel de comisii pot fi:

 • comisia pentru activitate didactică şi evaluare academică;
 • comisia de finanţare şi buget alocat de Fundaţia Lumina Instituţii de Învăţământ;
 • comisia pentru cercetare ştiinţifică şi cooperare;
 • comisia pentru probleme studenţeşti.

Consiliul facultăţii are următoarele atribuţii:

 • defineşte şi redefineşte misiunea facultăţii;
 • stabileşte strategia dezvoltării facultăţii şi structura facultăţii (secţii, departamente, catedre, unităţi de cercetare, serviciul administrativ);
 • elaborează şi avizează planurile de învăţământ, statele de funcţii pentru personalul didactic, de cercetare, tehnic-administrativ;
 • propune cifrele de şcolarizare, respectiv numărul de studenţi pe secţii, specializări, modalităţi de admitere, potrivit propunerilor formulate de catedre;
 • propune criteriile şi standardele pentru evaluarea periodică a corpului profesoral şi a personalului de cercetare şi realizează activitatea de evaluare periodică a personalului pe baza politicii instituţionale aprobate de Consiliile pentru învăţământ şi cercetare, respectiv de Senat;
 • stabileşte criteriile şi standardele specifice pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice cu respectarea criteriilor şi standardelor minime la nivel naţional;
 • aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice de preparator, asistent, lector şi propune comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de conferenţiar şi profesor; aprobă acordarea titlurilor didactice de preparator, asistent şi lector şi avizează acordarea titlurilor didactice de conferenţiar şi profesor;
 • aprobă cadrele didactice asociate şi avizează cererile de acordare a titlului de profesor consultant şi cererile de prelungire a activităţii peste vârsta de pensionare;
 • fixează efectivul de burse pe secţii (specializări) şi propune lista studenţilor care beneficiază de burse şi alte forme de sprijin;
 • stabileşte criteriile specifice pentru transferul interuniversitar al studenţilor şi avizează cererile de transfer;
 • analizează şi avizează criteriile de recunoaştere sau echivalare a creditelor, certificatelor şi diplomelor de licenţă;
 • propune bugetul general al facultăţii şi al catedrelor, inclusiv destinaţia fondurilor, cheltuielilor şi cuantumul acestora, investiţiile şi programarea lor. Consiliul poate corecta bugetul la diferite capitole şi în cursul anului;
 • stabileşte, cu acordul Senatului sau a Biroului Senatului, strategia cooperării academice pe plan naţional şi internaţional.
antalya escort antalya escort mersin escort samsun escort kusadasi escort mersin escort adana escort eskişehir escort istanbul escort gaziantep escort bodrum escort izmir escort bursa escort kayseri escort ankara escort netspor canlı mac izle