Art. 190. Examenele (scrise și orale), colocviile sau verificarea pe parcurs reprezintă forme obligatorii de evaluare a pregătirii studenților. Organizarea examenelor sau a altor probe de evaluare, precum și compatibilizarea sistemului de examinare din facultăți cu sistemul de credite transferabile reprezintă responsabilitatea Consiliilor facultăților și a catedrelor.

Art. 191. Examenele se stabilesc și se susțin în sesiuni propuse de conducerile facultăților. Datele de susținere a examenelor în sesiuni se stabilesc de către studenți, cu acordul cadrului didactic titular. Pentru motive temeinice, la cerere, examenele se pot susține și în afara sesiunilor prevăzute, cu aprobarea decanului, pe baza acordului cadrului didactic titular.

Art. 192. Promovarea examenelor se face în concordanță cu sistemul de credite transferabile specifice facultății. Nota minimă pentru obținerea creditelor alocate fiecărei discipline din planul de învățământ este 5 (cinci). Studenții au dreptul să susțină cel mult două examene la fiecare disciplină, în sesiunile curente ale anului universitar. Neprezentarea studentului la data și ora anunțată pentru un examen implică renunțarea la una din cele două posibilități de promovare a examenului. În cazul nepromovării examenului la una (sau mai multe) din discipline, studentul poate solicita reînscrierea sa la cursul (cursurile) respectiv(e) și susținerea unui nou examen în regim cu taxă. Într-un astfel de caz, titularul unei discipline poate solicita studentului să participe la toate activitățile și să răspundă tuturor exigențelor impuse de planul de învățământ pentru disciplina respectivă.

Art. 193. Studenții pot beneficia, la cerere, de examene suplimentare în vederea măririi de note, prevăzute cu taxe. Studentul poate beneficia de mărire de note la cel mult trei discipline. Examenele pentru măriri de note se vor programa în cadrul sesiunii de restanțe (sesiunea de toamnă).

Art. 194. Modul de evaluare a pregătirii studenților va fi adus la cunoștința acestora la începutul semestrului, odată cu prezentarea programei analitice a disciplinei de studiu. Fiecare titular de curs va face publice cerințele sale cu privire la: frecvența participării la cursuri/seminarii; implicarea studenților în discuții/dezbateri; gradul de importanță al elaborării de referate, eseuri etc. Se va specifica totodată ce pondere dețin diferitele forme de evaluare pe parcurs în nota finală. Se va indica și tipul de examinare finală (examen scris, oral, colocviu etc.). Examenul se desfășoară în prezența titularului de curs și a conducătorului de seminar.

Art. 195. Frauda la examen se sancționează cu suspendarea pe un an a studiilor. Recidivarea în fraudă se pedepsește cu exmatricularea. Comisia de examinare întocmește, pe loc, un proces verbal de constatare a fraudei, pe care îl înaintează conducerii facultății. În borderoul de examen se specifică, în dreptul numelui studentului, cuvântul “fraudă”.

antalya escort antalya escort mersin escort samsun escort kusadasi escort mersin escort adana escort eskişehir escort istanbul escort gaziantep escort bodrum escort izmir escort bursa escort kayseri escort ankara escort netspor canlı mac izle