Art. 196. În perioada studiilor, studenții au următoarele drepturi:

să folosească amfiteatrele, sălile de cursuri și seminarii, laboratoarele, sălile de lectură, bibliotecile și toate celelalte mijloace puse la dispoziție de Universitatea “LUMINA” din București, pentru a le sprijini pregătirea profesională și științifică;

să beneficieze de burse de performanță, burse de merit, burse de studiu, burse de ajutor social și alte forme de sprijin material, în condițiile legii;

să beneficieze de tratament pentru refacerea sănătății în stațiuni balneo-climaterice sau pentru odihnă, în tabere studențești;

să facă parte din organizații studențești, să aleagă și să fie ales ca reprezentant al studenților în Consiliul facultății și în Senatul universitar;

să solicite contra cost, în funcție de specificul disciplinei de învățământ și al facultății, prestarea unor activități didactice (examene parțiale, lucrări practice etc.) din afara planurilor de învățământ, cu acordul cadrului didactic și aprobarea șefului de catedră;

să beneficieze de mobilități interne și internaționale;

să petiționeze în problemele vieții universitare.

Art. 197. Studenții au următoarele îndatoriri:

să respecte actele normative care reglementează activitatea studenților;

să se conformeze exigențelor planurilor de învățământ și cerințelor specificate de programele analitice ale disciplinelor din planurile de învățământ;

să respecte disciplina universitară, să aibă un comportament civilizat, o ținută corectă și decentă, să manifeste politețe și respect în relațiile cu personalul academic, administrativ și tehnic, cu colegii, precum și cu celelalte persoane;

să folosească cu grijă bunurile materiale puse la dispoziția lui în spațiile universitare biblioteci, cămine etc. și să le păstreze în bună stare

să plătească sumele corespunzătoare prejudiciilor cauzate Universității prin degradarea sau distrugerea bunurilor materiale utilizate.

Art. 198. încălcarea obligațiilor regulamentare și a prevederilor prezentei Carte atrage după sine sancționarea celor vinovați, în funcție de gravitatea faptelor, după cum urmează:

1) mustrare scrisă;

2) mustrare scrisă cu avertisment;

3) ridicarea bursei pe o perioadă de o lună;

4) ridicarea bursei pentru un semestru universitar;

5) exmatricularea.

Sancțiunile se aplică de către decanat.

antalya escort antalya escort mersin escort samsun escort kusadasi escort mersin escort adana escort eskişehir escort istanbul escort gaziantep escort bodrum escort izmir escort bursa escort kayseri escort ankara escort netspor canlı mac izle